Privacyverklaring

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van der persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website en of diensten of producten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en of klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. We vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

2. Identificatiegegevens & verwerkingsverantwoordelijke

Deze website is eigendom van Team Service Security BV
Uw gegevens worden verwerkt door onderstaande identificatiegegevens.

Contactgegevens: Tim Smits
Adres maatschappelijk zetel: Jan Sanderslaan 57, 2620 Hemiksem
Telefoon: 03/296 34 06
E-mail: info@ts-security.be
Btw-nummer: BTW BE 0647.668.406
Vergunningsnummer bewakingsonderneming: 16.1207.01

3. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website en of diensten aangeboden door onszelf, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

4. Verwerking van de persoonsgegevens
Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website en of voor de aanbieding van bepaalde diensten of producten, namelijk bij de aanvraag van info of een offerte. Daarnaast herkent onze website automatisch uw IP adres en of uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het klantenbeheer en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag in het bijzonder uw vraag naar bepaalde diensten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht om uw informatie te gebruiken voor markt en tevredenheidsonderzoeken of voor de verdere ontwikkeling van onze diensten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens kunnen wij u bovendien via elektronische weg en of via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. toesturen.

5. De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

6. Overdracht van de persoonsgegevens

Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze partners.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Bovendien, en voor u zich voorafgaandelijk uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons gebonden zijn en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren. U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken.

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 5 jaar. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen zoals;

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wij geven geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, en recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw recht uitoefenen:

U heeft eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “uitschrijven” die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven emailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere emailadressen dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zicht wenst uit te schrijven per brief, dient u een duidelijke opgave te doen van alle emailadressen die u wens te deactiveren.

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot;

Wij kunnen steeds de privacyverklaring wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 1 januari 2019.